Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

obchodní společnosti
Manilla, s.r.o.
se sídlem Masná 34, 602 00, Brno
identifikační číslo: 269 65 194
zapsané v obchodním rejstříku vedeném pod spisovou značkou C 48666 u Krajského soudu v Brně pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.manilla-hodinky.cz

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (v textu dále také jako „VOP“) upravují všechny právní vztahy mezi společností Manilla, s.r.o., se sídlem Malostránská 704/47, PSČ 625 00, Brno, IČ 269 65 194 (dále jen jako „prodejce“) a druhou smluvní stranou vstupující do právního závazkového vztahu s prodejcem (dále jen jako „kupující“) na základě vzájemně souhlasných právních jednání, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Ustanovení těchto VOP mohou upravovat právní vztahy odlišně a samostatně od těch ustanovení Občanského zákoníku tam, kde to ustanovení zákona svou povahou dovoluje. Tam, kde zákon svou povahou nedovoluje užití odchylných ujednání v obchodních podmínkách nebo ve smlouvě, použije se ustanovení zákona.

3. Prodávající obchoduje pouze a jen za podmínek plynoucích z ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek; případné obchodní podmínky ostatních stran nemají žádnou právní účinnost. To neplatí v případě smluvních ujednání plynoucích ze souhlasného jednání obou smluvních stran, kdy ve smlouvě výslovně ujednají odchylnou úpravu vzájemných vztahů oproti těmto obchodním podmínkám. 

2. Objednávka

Způsob objednání zboží

1. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou vždy uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, avšak bez nákladů na balné a dopravu. Vystavené zboží na webovém rozhraní prodejce má povahu nabídky, avšak ke konečnému vzniku závazku prodejce objednané zboží dodat je zapotřebí, aby byl dodržen postup objednání zboží (viz. níže).

2. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Zboží nabízené k prodeji a jejích ceny jsou závazné pro smluvní strany ke dni uzavření smlouvy prostřednictvím webového rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek v souladu s bodem 1.3.

3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Odeslání do zahraničí (včetně Slovenska) je zapotřebí sjednat zvlášť.

4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 •  
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího“).

6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, podle povahy prvků jako je množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu a podle dalších obdobných prvků, požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to zejména písemně či telefonicky.

7. Smlouva s prodávajícím vzniká za podmínek dodržení výše uvedeného postupu objednávání zboží a obdržení potvrzení (akceptace) objednávky ze strany prodávajícího, které se dostane do sféry vlivu kupujícího. V případě objednávek učiněných jinou cestou, než prostřednictvím webového rozhraní se toto ustanovení použije přiměřeně na takové objednávky.

8. Prodávající si vyhrazuje právo v případě objednávky, u které je to vzhledem k její povaze vhodné, požadovat zálohu na objednané zboží. Rozhodnutí prodejce požadovat zálohu u toho kterého objednaného zboží je vázáno na jeho volní uvážení, avšak kupující bude na tuto skutečnost vždy výslovně upozorněn před uzavřením smlouvy, zda bude vyžadována záloha, a sdělí kupujícímu všechny potřebné detaily. Tato záloha je nevratná.

9. Náklady vzniklé při objednávání zboží nebo náklady vzniklé při jiné činnosti v souvislosti s obchodní činností prodejce, které mohou takto jedné ze stran vzniknout při komunikaci prostřednictvím prostředků dálkové nebo elektronické komunikace, si každá ze stran platí sama. Prodejce si za komunikaci s kupujícím neúčtuje žádné další poplatky nebo jiná plnění, která by v důsledku znamenaly zvýšení základní sazby za použití prostředků dálkové nebo elektronické komunikace.

3. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od smlouvy může kupující učinit prostřednictvím použití telefonu anebo elektronické pošty. Prodávající prohlašuje, že nebude účtovat kupujícímu žádné poplatky ani jiná obdobná plnění za použití těchto prostředků k odstoupení od smlouvy. Ustanovení bodu 2.9. platí obdobně.

2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí objednávky. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14 dnů od převzetí zboží. Jestliže objednávka se skládá z několika dílčích plnění, lhůta ve větě první započne běžet ode dne převzetí každého dílčího plnění.

3. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy podle bodu 3.1., smlouva se zrušuje od počátku.

4. Zboží, které je předmětem odstoupení od smlouvy se vrací ve svém původním obalu, nepoškozené a bez známek spotřeby. V případě, že zboží bude poškozené nebo ponese známky spotřeby, vrací se poměrná část kupní ceny v závislosti na skutečné snížení hodnoty v důsledku takových skutečností.

5. V případě kupní smlouvy, u které je předmětem několik dílčích plnění, je možné odstoupit od jednoho či několik dílčích plnění. Odstoupení od smlouvy ohledně několik dílčích plnění je možné jen tehdy, pokud všechna plnění netvoří jeden funkční celek. Obdobně platí bod 3.2. na účinky odstoupení pro tato dílčí plnění.

6. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neplnění povinností kupujícím jakýmkoliv způsobem bez omezení prostředků. Ustanovení bodu 2.9. se použije obdobně.

7. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, předmětem které bylo upravené zboží na základě přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Toto ustanovení se nevztahuje na práva z vadného plnění.

8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Zvláštní ustanovení pro odstoupení od smlouvy po zaplacení objednávky

9. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího po zaplacení kupní ceny, nebudou kupujícímu účtovány jakékoliv poplatky za takové odstoupení. Prodávající se zavazuje vrátit peněžní prostředky nabyté od kupujícího do 14 dnů od obdržení odstoupení od smlouvy podle bodu 3.1.

10. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy až po zaplacení předmětu smlouvy, vrátí prodávající celou částka kupní ceny kupujícímu. Pokud zboží bylo předmětem poštovní přepravy, pak prodávající vrátí kupujícímu částku odpovídající kupní ceně zboží, avšak bez vyplacení nákladů na dopravu zboží a bez nákladů balného.

Zvláštní ustanovení pro odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

11. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od smlouvy s kupujícím, a to bez udání důvodu.

12. Především si prodávající vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případech, kdy je po uzavření smlouvy zjevné, že smlouva byla s kupujícím prostřednictvím internetového rozhraní uzavřena za takových podmínek, že nelze spravedlivě očekávat, že by na takovéto podmínky prodávající za normálních okolnosti přistoupil, zejména pokud v průběhu transakce došlo k pochybení softwaru nebo pokud byla zjevně chybně stanovena cena prodávaného zboží.

13. Pro účely odstoupení prodávajícího od smlouvy s kupujícím podle těchto obchodních podmínek není rozhodné, v jaké fázi se k datu odstoupení od smlouvy transakce nachází a zda k takovémuto odstoupení dojde před, anebo až po zaplacení kupní ceny.

4. Způsoby platby a platební podmínky

1. Zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 6122030002/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně platební kartou.
 • bezhotovostně prostřednictvím elektronického platebního systému

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a případně dalších symbolů. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. Prodávající dává na vědomí kupujícímu, že prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (fakturu). Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení celé kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího a případně dále poskytne daňový doklad v tištěné podobě. 

5. Dodací podmínky

1. Kupujícímu je poskytnuta možnost zvolit jim preferovaný způsob přepravy objednaného zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

2. Objednané zboží prodávající přepravuje výhradně prostřednictvím společnosti PPL CZ s.r.o, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČ 25194798. Prodávající účtuje kupujícímu náklady přepravy bez přirážky v souladu s ceníkem přepravní společnosti.

3. Náklady za dopravu a za balné se platí společně s kupní cenou, v souladu s ustanoveními v části „Způsoby platby a platební podmínky.“

4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží prvnímu dopravci.

5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

1. Uzavřenou kupní smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, věc odpovídá právním požadavkům kladeným na jakost a kvalitu věcí, věc je originální výrobek společnosti Invicta nebo případných ostatních výrobců prodávaných prostřednictvím webového rozhraní obchodu prodejce, neporušuje práva plynoucí z duševního vlastnictví a věc má takové vlastnosti, které prodávající dostatečně popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím nebo výrobcem prováděné.

3. Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou a VOP. Prodávající spolu s věcí předá také kupujícímu doklady potřebné k převzetí a užívání věci.

4. Objednané zboží bude zabaleno způsobem obvyklým v obchodním styku vzhledem k povaze a druhu zboží. Zejména prodávající bude dbát, aby obal zboží ochránil zboží před případným poškozením během přepravy. Za porušení obalu během přepravy však prodávající neodpovídá, ledaže by vada obalu spočívala v porušení povinnosti prodávajícího.

5. Prodávající má právo vyžadovat řádné splnění závazků kupujícího, a to zejména právo na zaplacení kupní ceny kupujícím v plné výši a také na to, aby kupující objednané zboží převzal.

6. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Okamžikem předání věci prvnímu dopravci přechází na kupujícího nebezpečí škody.

7. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7. Reklamace vad zboží

1. V případě, že převzaté objednané zboží není v souladu se smlouvou a zboží má vady, použijí se obecná ustanovení občanského zákoníku ohledně vadného plnění.

2. Záruční doba se vztahuje pouze na výrobní vady a je ujednána v délce 2 let na všechny nabízené výrobky prodávajícího. Záruka se nevztahuje na všechny ostatní důvody, pro které by zboží nebylo v souladu se smlouvou, zejména se nevztahuje na vady zboží způsobené jednáním kupujícího. Lhůta záruční doby počíná běžet dnem přechodu nebezpečí škody na kupujícího.

3. Věc má vady, pokud zejména neodpovídá požadavkům kladeným na jakost a kvalitu věcí, věc je poškozená, nesplňuje požadavky práv duševního vlastnictví, je zatížena právem třetí osoby, je neupotřebitelná a jiné podobné vady. Dále věc má vady, pokud věc nemá takové vlastnosti, které prodávající dostatečně popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím nebo výrobcem prováděné. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Porušení smlouvy vyvolané vadou v dokladech se považuje za porušení nepodstatné.

4. Podstatným porušením smlouvy se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí veškeré vady zboží, pro které je zboží neupotřebitelné, jakož i všechny vady plynoucí z práv třetích osob a vady plynoucí z ochrany duševního vlastnictví. Všechny ostatní vady pro účely těchto obchodních podmínek zakládají nepodstatné porušení smlouvy.

Způsob vrácení zboží nebo služby

5. V případě, že věc má vady, informuje o tom v souladu se zákonem kupující prodávajícího a sdělí mu povahu vady. V případě, že vada zakládá podstatné porušení smlouvy, má kupující právo na:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

6. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí si kupující právo včas, má práva pouze jako pří nepodstatném porušení smlouvy.

7. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

10. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

11. Za účelem naplnění účelu reklamačního procesu, a je-li to nutné, se kupující zavazuje na své náklady obstarat přepravu reklamovaného zboží na adresu určenou prodávajícím. Práva plynoucí z ustanovení bodu 3 a nasl. (odstoupení od smlouvy) se použijí přiměřeně.

Způsob vrácení peněžních prostředků

12. Pokud strany smlouvy se výslovně nedohodnou na opaku, pak v případě odstoupení od smlouvy, ať už ze strany prodávajícího či kupujícího, anebo z důvodu poskytnutí slevy z kupní ceny zboží, se peníze vrací kupujícímu vždy stejným způsobem, kterým bylo prvotně zboží zaplaceno.

8. Informace o ochraně osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo nebo rodné číslo, případně daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, dále může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání souborů cookies

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, kupující souhlasí s ukládáním souborů tzv. „cookies“ na jeho počítač. Kupující zároveň dává souhlas ke zpracování všech údajů získaných v souvislosti s uloženými soubory cookies na jeho počítači. Toto zpracování informací však je omezeno pouze a jenom na činnost webového rozhraní obchodu za účelem zlepšení poskytovaných služeb obchodu.

3. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Závěrečná ustanovení

1. V případě právních vztahů s přeshraničním prvkem, ať už tento přeshraniční prvek mající mezinárodní povahu plyne z umístění sídla jedné ze stran v odlišném státě, než je stát druhé strany, předmětu smluvního vztahu anebo jiného relevantního důvodu s mezinárodní povahou, se řídí právními předpisy České republiky.

2. Veškeré spory, které v budoucnosti vzniknou ohledně smlouvy nebo smluv, jejíž nedílnou součástí byly tyto obchodní podmínky a kdy závazek obsahuje přeshraniční prvek, budou řešeny před obecnými soudy České republiky, a to v souladu s jejími procesními předpisy.

3. Veškeré spory mezi stranami v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řad, ve znění pozdějších předpisů, kdy prodávající a kupující jsou podnikateli, budou v prvém stupni řešeny před Městským soudem v Brně, ledaže zákon kogentně neupravuje příslušnost v tom kterém případu výlučně.

4. Pro všechny smlouvy, jejichž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky, je rozhodující a závazný český jazyk. Smlouvu lze uzavřít i v jakémkoliv jiném jazyce, než je jazyk český; v případě jakékoliv nejasnosti nebo sporu se však sporné nebo nejasné skutečnosti budou posuzovat podle české jazykové mutace.

5. Výše uvedená ustanovení nezbavují spotřebitele těch práv, jejichž smyslem je ochrana spotřebitele a nelze se tak od nich odchýlit. V případě, kdy nastane takový konflikt, mají přednost ustanovení zákona poskytující lepší ochranu spotřebitele před ustanovením těchto obchodních podmínek, anebo smlouvy.

6. Veškeré smlouvy s přílohami a obchodními podmínkami jsou prodávajícím uchovány bez možnosti přístupu třetí osoby.

7. Ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek se použijí přiměřeně na všechny druhy smluv, bez zřetele na skutečnost, zda jde o smlouvu vykazující znaky smlouvy kupní nebo o smlouvu vykazující znaky smlouvy o poskytnutí služeb, stranou kterých bude prodejce a ten na ně odkáže.

8. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 23. 03. 2016 a ruší předchozí znění VOP ze dne 20. 02. 2016 včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na webové stránce http://www.manilla-hodinky.cz/. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů


dále již jen Zásady, ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU
2016/679, dále již jen Nařízení
Identifikace správce osobních údajů
ve smyslu Nařízení čl. 4, odst. 7 (dále již jen Správce)
Obchodní firma: Manilla, s.r.o.
IČ: 26965194
Sídlo firmy: Malostranská 704/47, 625 00 Brno


Všeobecná ustanovení


kapitola I.


1. Správce zaručuje při plném vědomí své odpovědnosti a provozních rizik všem subjektům ve
smyslu Nařízení čl. 4, odst. 1 (dále již jen Subjekt) osobních údajů ve smyslu Nařízení čl. 4,
odst. 1 (dále již jen OÚ) zpracování OÚ ve smyslu Nařízení čl. 4, odst. 2 (dále již jen
Zpracování) za přijetí technických, organizačních a personálních opatření vedoucích k
zajištění požadované ochrany OÚ na vysoké úrovni. Tato opatření jsou v souladu s
Nařízením.
2. Cílem těchto Zásad je informovat Subjekty o tom, jak Správce Zpracovává OÚ, které mu
byly svěřeny.
3. Tyto Zásady vstupují v platnost dnem 25. 5. 2018.
4. Správce nebude jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu Nařízení čl. 37
kapitola II.
1. Správce shromažďuje OÚ Subjektů dle čl. 6 odst. 1. Nařízení z těchto důvodů:
a) plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt nebo pro provedení opatření přijatých
před uzavřením smlouvy na žádost tohoto Subjektu
b) nezbytných pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje
c) nezbytných pro účely oprávněných zájmů Správce
d) nezbytných pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné
moci, kterým je pověřen Správce
e) nezbytných pro ochranu životně důležitých zájmů Subjektu nebo jiné fyzické osoby
f) svobodného a kdykoli odvolatelného souhlasu Subjektu se Zpracováním s jasně daným
účelem


2. Při zpracování OÚ Správce ve svých procesech využívá služeb zpracovatelů ve smyslu
Nařízení čl. 4, odst. 8 (dále již jen Zpracovatelé). O takovém Zpracování Správce informuje
Subjekty OÚ. Zpracovatelé jsou Správcem trvale evidováni, jejich seznam je k dispozici na
vyžádání.


3. Při Zpracování může Správce sdílet OÚ Zpracovávané Správcem s dalšími Správci. O
takovém sdílení je Správce povinen Subjekty informovat.


4. OÚ Zpracovávané Správcem mohou být v případě plnění zákonných povinností Správcem
předávány správním orgánům a úřadům stanovených platnou legislativou bez souhlasu
Subjektů.


5. OÚ Zpracovávané Správcem nejsou Správcem a případnými Zpracovateli Zpracovávány
automatickými metodami včetně profilování Subjektů zejména za účelem přijetí rozhodnutí,
která se jích týkají, nebo za účelem analýzy či odhadu osobních preferencí Subjektů, jejich
postojů a chování.


6. Subjekt má na základě čl. 15 Nařízení právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ
Zpracovávané Správcem, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu
tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
a) účely zpracování
b) kategorie dotčených OÚ
c) příjemci, kterým OÚ byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích
nebo v mezinárodních organizacích
d) plánovaná doba, po kterou budou OÚ uloženy
e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz OÚ týkajících se Subjektu
nebo omezení jejich zpracování, a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
f) veškeré dostupné informace o zdroji OÚ, pokud nejsou získány od Subjektu


7. Seznam OÚ Zpracovávaných Správcem shromažďovaných ke Zpracování je Správcem
trvale evidován, seznam je k dispozici na vyžádání.


8. Popis techniky využívané ke Zpracování OÚ Zpracovávaných Správcem a příslušná
organizační opatření jsou trvale udržována v aktuální podobě na webové stránce
http://tomas.vujta.cz/MANILLA_techno.pdf
 

^ Nahoru
 
CHCETE VĚDĚT O NOVINKÁCH A AKCÍCH JAKO PRVNÍ?
Tak neváhejte a přihlaste se k odběru novinek